Inici del Contingut

Per què estudiar?

El caràcter consolidat i fortament arrelat a la societat lleidatana dels estudis de Dret fonamenta a bastament l'oferta del grau en Dret a la Universitat de Lleida.

En un context en el qual la Universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber, la Facultat de Dret i Economia es va plantejar elaborar un pla d'estudis amb una doble finalitat. D'una banda, garantir la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions; de l'altra, oferir respostes àgils i flexibles per orientar la docència en funció de les demandes de la societat.

El pla d'estudis del grau en Dret és fruit d'un procés que es va iniciar amb l'elaboració del Pla Estratègic de la Facultat de Dret i Economia, que va portar a terme una anàlisi del entorn socioeconòmic del territori amb l'objectiu d'identificar els diferents perfils professionals del futur grau.

Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries per tal de garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar duplicitats. Així mateix, es pretén que l'estudiant sigui un agent actiu en la pròpia formació i no un simple agent passiu durant el seu procés formatiu.

Professions per a les quals capacita el grau:
  • El lliure exercici com a advocat i procurador, una vegada superat el màster corresponent.
  • L'assessoria i consultoria jurídica en institucions públiques i empreses privades.
  • La participació en concursos per accedir a les professions següents: notari, registrador, funcionaris de l'Administració de Justícia, funcionaris de les administracions públiques i dels organismes internacionals, entre d'altres.

Perfil d'ingrès recomanat

Per cursar els estudis de Graduat en Dret cal que l'estudiant respongui a un perfil en el qual s'identifiquin una sèrie de trets, caràcters, interessos o inquietuds, especialment:

  1. Capacitat de comprensió, anàlisi i raonament que li permeti la comprensió de la Ciència Jurídica i la posterior aplicació de la mateixa
  2. Un desenvolupament adequat de l'expressió oral i escrita, de manera que sigui possible la seva interrelació amb el conjunt de factors humans que intervenen en l'àmbit del Dret.
  3. L'interès per l'exercici d'alguna de les disciplines, oficis, llocs o professions relacionats amb el marc del Dret. En aquest sentit, cal recordar que ens situem davant d'una ciència bàsica que permet l'exercici de múltiples activitats professionals.